Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Βροχή οι ενστάσεις – Πολλοί δικαιώνονται – Υποχρέωση απάντησης μέσα σε 30 ημέρες έχουν οι επιτροπές στα Επιτελεία

Βροχή πέφτουν οι ενστάσεις στον διαγωνισμό των ΕΠΟΠ για μόρια που δεν έχουν προσμετρηθεί, αλλά και για λάθη τα οποία εντοπίζονται από τους υποψήφιους και στη συνέχεια διορθώνονται.

Αν και η προκήρυξη είναι γραμμένη έτσι ώστε να αποτρέπει ουσιαστικά μεγάλο αριθμό υποψηφίων να καταθέσουν ένσταση, υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους με αίτηση θεραπείας.

Ο δικηγόρος Πέτρος Αγγελάκης από το aslawfirm.gr  μας είχε εξηγήσει τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι για να ζητήσουν επεξέταση των μορίων τους ή διόρθωση των λαθών που έχουν γίνει, με αποτέλεσμα να κρίνονται ακατάλληλοι ή να παίρνουν χαμηλά μόρια.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Βροχή οι ενστάσεις - Πολλοί δικαιώνονται
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Βροχή οι ενστάσεις – Πολλοί δικαιώνονται

Έτσι λοιπόν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 26901999) – όπου ορίζεται ότι αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής,

ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας),

η δε διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες –

οι υποψήφιοι ΕΠ.ΟΠ. που διαφωνούν με την κρίση τους ως ακατάλληλων, ή με τη μοριοδότησή τους, βάσει των δηλωμένων προσόντων τους και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλουν αρμοδίως αίτηση θεραπείας.

Ήδη οι πρώτες αιτήσεις θεραπείας, όπως μας ενημερώνει ο κ. Αγγελάκης από υποψήφιους που αποτάθηκαν στο γραφείο του έχουν αποτελέσματα, καθώς έγιναν διορθώσεις στα μόρια υποψηφίων, με αποτέλεσμα να είναι μέσα στους επιτυχόντες και να διεκδικούν μια θέση εργασίας σε αυτές τις προσλήψεις.

Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Βροχή οι ενστάσεις - Πολλοί δικαιώνονται
Προκήρυξη ΕΠΟΠ 2021: Βροχή οι ενστάσεις – Πολλοί δικαιώνονται

Ωστόσο, ενδεχομένως λόγω έλλειψης προσωπικού, οι αιτήσεις θεραπείας αργούν να απαντηθούν και εξαντλούνται όλα τα περιθώρια χρόνου. Χαρακτηριστική περίπτωση ο υποψήφιος στην Πολεμική Αεροπορία, ο οποίος δημοσιοποίησε μέσω του Armyvoice.gr την αίτηση θεραπείας, που είχε καταθέσει άμεσα μετά την ανακοίνωση της μοριοδότησης και μετά από ένα μήνα δεν είχε λάβει απάντηση.

Η απάντηση ήρθε ταχυδρομικά μετά τις 30 ημέρες, αλλά το έγγραφο επάνω είχε ημερομηνία εντός του πλαισίου των 30 ημερών, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος στο Armyvoice.gr. Αξιοσημείωτο είναι ότι όπως υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι υπέβαλε το αίτημα ηλεκτρονικά, δεν έλαβε ηλεκτρονικά την απάντηση, αλλά μέσω ταχυδρομικής επιστολής.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι τα Γενικά Επιτελεία, παρά το γεγονός ότι ζητείται από υποψηφίους δεν δίνουν τους καταλόγους με τα μόρια, γεγονός που υποκρύπτει αδιαφάνεια. 

Αναφορικά με τον χρόνο που κάποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας, δεν υπάρχουν χρονικά όρια. Έτσι όσοι έχουν πρόβλημα με τα μόριά τους ή όσοι έχουν αμφιβολίες για το εάν προμετρήθηκαν σωστά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση θεραπείας και είναι υποχρέωση της υπηρεσίας να απαντήσει.

Όσοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί με οποιονδήποτε τρόπο να καταθέσουν τη διαφωνία τους.  Το γεγονός ότι στην προκήρυξη γράφει πως δεν επιτρέπονται οι ενστάσεις, δεν μειώνει το δικαίωμά τους για επανακαταμέτρηση και ενδεχόμενη διόρθωση λαθών.