Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας: Αλλαγές στο ΒΟΕΑ των μερισματούχων του ΜΤΑ με ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οικογενειακής ή επαγγελματικής
αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (Β ́ 706)

Άρθρο 1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών

Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β ́ 706)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των
Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα θετά παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων του Ταμείου δικαιούνται βοηθήματος όπως και τα γνήσια

2. Η περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης
των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«β. 16% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 12% για το τρίτο και 6% για το τέταρτο και
πλέον παιδί επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που προκύπτει από το γινόμενο του
αριθμού των μεριδίων του μερίσματος που λαμβάνουν οι μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου έντεκα (11) ευρώ η οποία καθορίζεται ειδικά για τον υπολογισμό της κράτησης υπέρ του Β.Ο.Ε.Α.».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης
των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Ο
μερισματούχος – γονέας, στον οποίο αναστέλλεται η καταβολή μερίσματος λόγω ανάληψης
εργασίας σε θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μπορεί να επιλέξει να καταβάλλει εξ ιδίων
την προβλεπόμενη μηνιαία κράτηση για την παροχή βοηθήματος, μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και για όσο χρονικό διάστημα δεν καταβάλλεται μέρισμα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας κράτησης, ο αντίστοιχος μήνας δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ποσού του βοηθήματος.»

4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των
Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών προστίθεται παρ. 6, ως εξής:
«6. Το Ταμείο τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, διακριτό τραπεζικό λογαριασμό, στον
οποίο κατατίθενται οι ανωτέρω εισφορές και αποταμιεύεται το ετήσιο πλεόνασμα των εισφορών αυτών μετά την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης για τη χορήγηση του βοηθήματος στα δικαιούχα παιδιά. Τα κεφάλαια μαζί με τους ανάλογους τόκους αποτελούν το αποθεματικό του βοηθήματος των ασφαλισμένων παιδιών, το οποίο χρησιμεύει αποκλειστικά για να χρηματοδοτείται η χορήγηση του βοηθήματος. Ο εν λόγω λογαριασμός είναι ακατάσχετος.»

5. Το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4

Καθορισμός ποσού βοηθήματος

1. Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται ίσο προς το σύνολο:

  • α) των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την έναρξη της ασφάλισης έως και τον μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνεται κάποια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή του και
  • β) των αποδόσεων αυτών, με βάση το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοινού κεφαλαίου έως 31-12-2014 και του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης από 01-01-2015, όπως ισχύει για τον εντοκισμό των καταθέσεων του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος, κεφαλαιοποιούμενο κατ’ έτος. Σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας ασφαλίζει στο Ταμείο συγχρόνως τρία ή περισσότερα παιδιά, οι συνολικά καταβαλλόμενες εισφορές του επιμερίζονται ισομερώς ανά ασφαλιζόμενο παιδί.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης Υφυπουργών
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφάλισης των παραπάνω παιδιών, οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες τους
μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της ασφάλισης και να λάβουν οποτεδήποτε το σχετικό
βοήθημα με υπολογισμό του ύψους του ποσού σύμφωνα με το άρθρο 4».

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ειδικά για τα ασφαλισμένα παιδιά μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Α., για τα οποία
έχουν καταβληθεί εισφορές που αφορούν σε χρόνο ασφάλισής τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο υπολογισμός του συνολικού ποσού του βοηθήματος προκύπτει ως εξής:

α. Για τον χρόνο από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003,
αναλογεί βοήθημα ίσο με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων μερίσματος που έχει δικαιωθεί ο
κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος γονέας ή, προκειμένου περί μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών των πολεμικών καταστάσεων, του αριθμού μεριδίων μερίσματος που
αντιστοιχούν στον βαθμό και στα έτη υπηρεσίας τους επί τιμή μεριδίου μερίσματος επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (7,80 €) επί τον αριθμό εξήντα και επί τον αριθμό των μηνών εισφορών που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, δια του αριθμού των τριακοσίων μηνών, οι οποίοι αντιστοιχούν στα είκοσι πέντε έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τον τύπο:

ΒΟΕΑ = Δικαιούμενα μερίδια * 7,80 * 60 * αριθμό μηνών ασφάλισης 300

Στην περίπτωση αυτή, μετά την καταβολή του βοηθήματος στον δικαιούχο, ουδεμία αξίωση
καταβολής συμπληρωματικού ποσού είναι δυνατή, σε περίπτωση αναδρομικής εκ των υστέρων
αύξησης του μερίσματος από οποιαδήποτε αιτία.

β. Για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2004 και εφεξής, το βοήθημα
υπολογίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής
απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

2. Τα πλεονάσματα εισφορών υπέρ του βοηθήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος
2012 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας κατατίθενται υποχρεωτικά στον λογαριασμό της παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής
Άμυνας και Οικονομικών.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ